Hướng dẫn về hỗ trợ cho người nước ngoài vào ở một cách suôn sẻ

促进外国人租房便捷化措施导览

Tổng quát

Hiệp hội này, cùng liên kết với Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, đã tạo ra “Hướng dẫn cho người nước ngoài vào ở nhà cho thuê tư nhân một cách suôn sẻ”, “Sách hướng dẫn tìm kiếm phòng ở (phiên bản 14 ngôn ngữ)”, “Hướng dẫn nhận người nước ngoài vào ở dành cho chủ nhà, người kinh doanh lĩnh vực bất động sản”, “Hướng dẫn dành cho người nước ngoài vào ở nhà cho thuê tư nhân”, “Danh sách những cửa hàng kinh doanh bất động sản sử dụng được ngoại ngữ”, "Nhãn dán biểu hiện hỗ trợ được ngoại ngữ".

Đây là các nội dung tổng kết các tài liệu về nghiệp vụ thực tế có thể sử dụng khi giải thích, ký hợp đồng, hay về các thông tin có ích khi người nước ngoài vào ở nhà cho thuê tư nhân từ trước lúc vào ở tới lúc chuyển đi.

Đối với chủ nhà hay những người kinh doanh bất động sản, hãy sử dụng những nội dung hữu ích này để có thể nắm được kiến thức hay hiểu được các nghiệp vụ hỗ trợ thực tế liên quan tới việc nhận người nước ngoài vào ở.

Đối với người nước ngoài, có thể kỳ vọng tiến hành trôi chảy các thủ tục từ trước khi vào ở cho tới khi chuyển đi bằng cách sử dụng “Sách hướng dẫn tìm kiếm phòng ở (phiên bản 14 ngôn ngữ)” và “Hướng dẫn vào ở nhà cho thuê tư nhân dành cho người nước ngoài”, có thể nắm được các thông tin cơ bản khi tìm kiếm phòng ở tại Nhật Bản cũng như các luật lệ sinh sống v.v.

Hướng dẫn cho người nước ngoài vào ở nhà cho thuê tư nhân một cách thuận lợi

“Hướng dẫn cho người nước ngoài vào ở một cách suôn sẻ” liên quan tới nhu cầu vào ở nhà cho thuê tư nhân tăng cao theo từng năm của người nước ngoài, không chỉ với hình thức các mục cần chú ý hay Q&A, mà còn được biên tập dưới mẫu là các loại văn bản, các loại công cụ như các danh mục kiểm tra điều kiện nguyện vọng vào ở, v.v., bằng tổng cộng 14 ngôn ngữ là tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Myanmar, tiếng Campuchia, tiếng Tagalog, tiếng Mông Cổ.
Chương 1 Về việc người nước ngoài vào ở nhà cho thuê tư nhân
Chương 2 Q&A nghiệp vụ đối ứng
Chương 3 Các ví dụ cung cấp thông tin liên quan tới việc sinh sống của người nước ngoài
Chương 4 Sử dụng chế độ mạng lưới an toàn dân cư
Các tài liệu Danh mục kiểm tra điều kiện nguyện vọng
Danh mục kiểm tra các giấy tờ cần thiết khi xem xét cho thuê nhà
Danh mục kiểm tra các quy ước vào ở
Chương 5 Các mẫu hợp đồng theo các ngôn ngữ v.v.
■Chọn ngôn ngữ
Tiếng Nhật
Bản đầy đủ
Đơn xin thuê nhà
Bản giải thích những điều khoản chính
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Giải thích về hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Thông báo về việc kết thúc hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Tiếng Anh
Bản đầy đủ
Đơn xin thuê nhà
Bản giải thích những điều khoản chính
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Giải thích về hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Thông báo về việc kết thúc hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Tiếng Trung
Bản đầy đủ
Đơn xin thuê nhà
Bản giải thích những điều khoản chính
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Giải thích về hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Thông báo về việc kết thúc hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Tiếng Hàn
Bản đầy đủ
Đơn xin thuê nhà
Bản giải thích những điều khoản chính
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Giải thích về hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Thông báo về việc kết thúc hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Tiếng Tây Ban Nha
Bản đầy đủ
Đơn xin thuê nhà
Bản giải thích những điều khoản chính
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Giải thích về hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Thông báo về việc kết thúc hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Tiếng Bồ Đào Nha
Bản đầy đủ
Đơn xin thuê nhà
Bản giải thích những điều khoản chính
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Giải thích về hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Thông báo về việc kết thúc hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Tiếng Việt
Bản đầy đủ
Đơn xin thuê nhà
Bản giải thích những điều khoản chính
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Giải thích về hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Thông báo về việc kết thúc hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Tiếng Nepal
Bản đầy đủ
Đơn xin thuê nhà
Bản giải thích những điều khoản chính
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Giải thích về hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Thông báo về việc kết thúc hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Tiếng Thái
Bản đầy đủ
Đơn xin thuê nhà
Bản giải thích những điều khoản chính
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Giải thích về hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Thông báo về việc kết thúc hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Tiếng Indonesia
Bản đầy đủ
Đơn xin thuê nhà
Bản giải thích những điều khoản chính
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Giải thích về hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Thông báo về việc kết thúc hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Tiếng Myanmar (Miến Điện)
Bản đầy đủ
Đơn xin thuê nhà
Bản giải thích những điều khoản chính
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Giải thích về hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Thông báo về việc kết thúc hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Tiếng Campuchia
Bản đầy đủ
Đơn xin thuê nhà
Bản giải thích những điều khoản chính
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Giải thích về hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Thông báo về việc kết thúc hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Tiếng Tagalog
Bản đầy đủ
Đơn xin thuê nhà
Bản giải thích những điều khoản chính
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Giải thích về hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Thông báo về việc kết thúc hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Tiếng Mông Cổ
Bản đầy đủ
Đơn xin thuê nhà
Bản giải thích những điều khoản chính
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà cho thuê (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại người bảo lãnh liên đới)
Hợp đồng tiêu chuẩn nhà ở cho thuê có kỳ hạn (loại công ty bảo lãnh nợ cho thuê)
Giải thích về hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn
Thông báo về việc kết thúc hợp đồng thuê nhà có kỳ hạn

Sách hướng dẫn tìm nhà

“Sách hướng dẫn tìm kiếm phòng ở” bao gồm tổng cộng 14 ngôn ngữ là tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Myanmar, tiếng Campuchia, tiếng Tagalog, tiếng Mông Cổ, bao quát các thông tin hữu ích khi tìm kiếm phòng ở tại Nhật Bản như là về các thủ tục cần thiết, quy trình hợp đồng, các thuật ngữ về bất động sản v.v.
Có thể giao tiếp bằng cách chỉ vào đó, nhờ đó có thể giải thích được các quy tắc trong sinh hoạt cư trú, giúp cho phòng tránh được những rắc rối với những người sống xung quanh khi đang ở.
Ngoài ra, còn đăng tải “Hướng dẫn về tài liệu” bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Nepal tại trang chủ của hiệp hội này.
Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Việt
Tiếng Nepal
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Myanmar (Miến Điện)
Tiếng Campuchia
Tiếng Tagalog
Tiếng Mông Cổ

Hướng dẫn nhận người nước ngoài vào ở dành cho chủ nhà, người kinh doanh lĩnh vực bất động sản

“Hướng dẫn nhận người nước ngoài vào ở dành cho chủ nhà, người kinh doanh lĩnh vực bất động sản” bằng hình thức Q&A sẽ giới thiệu các điểm chính khi người nước ngoài thuê nhà cho thuê tư nhân gồm lúc trước khi vào ở, đang ở, chuyển đi. Đây là các nội dung hữu ích vì đăng tải các kinh nghiệm của các chủ nhà, người kinh doanh lĩnh vực bất động sản đã tích cực nhận người nước ngoài vào ở.
Hướng dẫn nhận người nước ngoài vào ở dành cho chủ nhà, người kinh doanh lĩnh vực bất động sản (trang 1 tới trang 2)

Hướng dẫn dành cho người nước ngoài về việc thuê nhà

“Hướng dẫn dành cho người nước ngoài về việc thuê nhà” giới thiệu các thông tin cơ bản có thể sử dụng dược khi tìm kiếm phòng ở tại Nhật Bản, cũng như các trang web của các cửa hàng bất động sản có thể đối ứng được ngoại ngữ.
Yasashi Nihongo (Tiếng Nhật đơn giản) - Tiếng Nhật (trang 1 tới trang 2)

Các điểm để khôi phục lại tình trạng ban đầu khi dọn ra khỏi phòng thuê
Hiện trạng công trình khi chuyển vào và dọn đi, và bảng xác nhận khôi phục lại tình trạng ban đầu (Ví dụ)

Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Việt
Tiếng Nepal
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Myanmar (Miến Điện)
Tiếng Campuchia
Tiếng Tagalog
Tiếng Mông Cổ

Các điểm đối sách với thảm họa có thể được thực hiện khi đang ở

Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Việt
Tiếng Nepal
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Myanmar (Miến Điện)
Tiếng Campuchia
Tiếng Tagalog
Tiếng Mông Cổ

Danh sách các cửa hàng bất động sản có thể nói được ngoại ngữ

“Danh sách các cửa hàng bất động sản có thể nói được ngoại ngữ” là trang giới thiệu các cửa hàng bất động sản có thể hỗ trợ được ngoại ngữ theo từng tỉnh. Đăng tải địa chỉ, số điện thoại, bản đồ, ngôn ngữ hỗ trợ, có thể chuyển đổi với bản tiếng Anh.

Nhãn dán biểu hiện hỗ trợ được ngoại ngữ

“Nhãn dán biểu hiện hỗ trợ được ngoại ngữ” là thứ hiển thị những ngôn ngữ mà các cửa hàng bất động sản có thể hỗ trợ được với người nước ngoài. Dán vào nhãn dán hình dán chú thích của ngôn ngữ có thể hỗ trợ và dán tại cửa hàng.
Hình dán trống là để dành cho viết tay, có thể tự do viết vào các ngôn ngữ có thể hỗ trợ không có trong hình dán có sẵn, hay những điều muốn truyền đạt tới quý khách hàng là người nước ngoài.
Nếu có nguyện vọng gửi nhãn dán theo đường bưu điện, hãy đăng ký bằng form dưới đây.

Form đăng ký nhãn dán biểu hiện hỗ trợ được ngoại ngữ
Nhãn dán biểu hiện hỗ trợ được ngoại ngữ (trang 1 tới trang 4)

Hướng dẫn cuộc sống tại Nhật dành cho người nước ngoài của

Cổng thông tin điện tử hỗ trợ cuộc sống người nước ngoài

PAGE TOP